Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza,
że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności i plików cookies
NASZE KATALOGI

 

 

Zobacz wszystkie katalogi

INFOLINIA

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym

Biurem Obsługi Klienta:

801 555 508

Nasi pracownicy odbierają telefony

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8:00 do 16:00.

Ogólne warunki gwarancji

Ogólne warunki gwarancji

 

§ 1

1. Firma Nowa Szkoła Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. POW 25 zwana dalej Gwarantem udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie produkty i zapewnia sprawne działanie oferowanych produktów pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji określonymi w dokumentacji czy też w instrukcji użytkowania.

Okres gwarancji na produkty oferowane przez Gwaranta liczony jest od daty dostawy do kupującego i wynosi:

–  dla placówek publicznych i niepublicznych (definiowanych zgodnie z Regulaminem i warunkami współpracy Gwaranta) – 12 miesięcy

–  dla konsumentów (definiowanych zgodnie z Regulaminem i warunkami współpracy Gwaranta) – 24 miesiące

 

§ 2

1. Gwarant odpowiada przed Kupującym wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.

2. Gwarancja nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku:

–  nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania,

–  nieprawidłowego doboru produktu do warunków istniejących w miejscu przeznaczenia (np. stosowanie wyrobów z pianek na podłożach szorstkich)

–  nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i dalszego transportu produktu z wyłączeniem transportu od Gwaranta do Kupującego

–  uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia produktu i wywołanie nim wady,

–  uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.),

3. Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu, oraz nie obejmuje produktu, którego na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamionowych produktu nie można zidentyfikować jako produktu zakupionego u Gwaranta

 

§ 3

1. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkty w przypadku stwierdzenia:

–  jakiejkolwiek modyfikacji produktu,

–  jakichkolwiek prób napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione,

–  nieprzestrzegania obowiązków dokonywania okresowych przeglądów jeśli są one wymagane (np. w placach zabaw).

 

§ 4

1. Stwierdzenia przez Gwaranta zaistnienia przyczyny określonych w § 2 i § 3 jest podstawą do nie uznania reklamacji produktu. W przypadku nie uznania reklamacji reklamowany produkt będzie zwrócony reklamującemu pod warunkiem uprzedniego pokrycia Gwarantowi kosztów przesłania produktu do Kupującego. Nieodebrany towar po upływie 60 dni od dnia zawiadomienia kupującego o nieuznaniu gwarancji z jednoczesnym wezwaniem go do pokrycia kosztów przesyłki produktu, będzie zutylizowany. z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu

2. W przypadku Konsumentów, którzy nie odbiorą towaru, we wskazanym powyżej terminie, Gwarant wzywa klienta w formie pisemnej do odbioru produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Gwarant jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie produktu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za odpowiednią ilość m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby Gwaranta naliczanej za każdy miesiąc przechowania.

 

§ 5

1. Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest spełnienie łącznie następujących warunków:

- dostarczenie przez Kupującego zgłoszenia reklamacyjnego do Gwaranta w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronie internetowej Gwaranta,

- podanie w zgłoszeniu niezbędnych informacji: numer dokumentu zakupu (faktura, WZ), symbol i ilość reklamowanego artykułu oraz opis problemu, a w przypadku uszkodzeń dodatkowo zdjęcia reklamowanego produktu wraz z informacją dotyczącą okoliczności powstania wad. W przypadku reklamacji urządzeń elektrycznych należy podać numer seryjny znajdujący się na tabliczce znamionowej reklamowanego sprzętu.

2. W przypadku wad, które można usunąć tylko u Gwaranta, na koszt Gwaranta taki produkt zostanie odebrany i naprawiony w jego siedzibie. Reklamowany produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu do Gwaranta. Gwarant nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia produktu wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Kupującego.

 

§ 6

1. Gwarancja ogranicza się jedynie do bezpłatnej naprawy produktu, dostawy części zamiennych lub wymiany na nowy produkt. Gwarant decyduje o zasadności zgłoszenia gwarancyjnego oraz o wyborze sposobu realizacji uznanych roszczeń gwarancyjnych.

2. Wymienione wadliwe produkty przechodzą na własność Gwaranta tylko wtedy, gdy ich koszt odbioru od Kupującego jest opłacalny o czym Kupujący zostanie przez Gwaranta poinformowany.

3. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego nie będącego Konsumentem kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy i transportem, jeśli reklamowany produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancją. W takim przypadku Kupujący nie będący Konsumentem zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości kosztów Gwaranta.

 

§ 7

1. Informacja o przyjęciu reklamacji do ewidencji będzie przekazywana Kupującemu w drodze takiej samej, w jakiej Gwarant otrzymał zgłoszenie reklamacyjne w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia przez Gwaranta.

2. Realizacja reklamacji poprzez naprawę lub wymianę na nowy produkt będzie następowała w następujących terminach:

–  do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji w przypadku produktów, które w danym momencie są na stanie magazynowym Gwaranta,

–  do 60 dni od daty zgłoszenia reklamacji w przypadku produktów, których w danym momencie nie ma na stanie magazynowym Gwaranta lub produktów, które zgodnie z decyzją Gwaranta podlegają naprawie.

 

§ 8

1. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

§ 9

1. W przypadku wymiany produktu na nowy, produkt ten jest objęty nową gwarancją od dnia wydania nowego produktu.

2. W przypadku naprawy produktu, czas trwania gwarancji ulega przedłużeniu o ten okres. Po dokonaniu naprawy reklamowany produkt będzie odesłany do Kupującego na koszt Gwaranta.

 

§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi warunkami gwarancji mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.

 

Data ostatniej aktualizacji: 14.02.2020

 

Zobacz także:

NEWSLETTER

 

Chcesz otrzymywać informacje o promocjach, okazjach i nowościach w Sklepie Nowej Szkoły?

 

Zapisz się na nasz newsletter:  

 

(*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Nowa Szkoła Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. POW 25, w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną ( na podstawie: Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., art.10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., z późn. zm., art. 172 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r., z późn. zm.).
Podane tutaj dane przetwarzane są w celach marketingowych do przesyłania newsletterów - na podstawie - art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Zgoda na otrzymywanie newslettera jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie.  Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody.

 

(*) Zapoznałem/am się i akceptuję: politykę prywatnościklauzulę informacyjną.

 

(*) - pola wymagane

NASZE SERIE MEBLOWE

   

PARTNERZY

Sklep internetowy Nowej Szkoły powstał z myślą o przedszkolakach oraz dzieciach w wieku szkolnym. Znaleźć u nas można zarówno meble szkolne, meble przedszkolne oraz meble żłobkowe, jak również różnego rodzaju pomoce dydaktycznemateriały edukacyjne, które są niezbędne podczas codziennej pracy z dzieckiem. Sprzedajemy także gry edukacyjnezabawki edukacyjne oraz ciekawe zabawki interaktywne.  Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą obejmującą  place zabaw, sprzęt rehabilitacyjnysprzęt sportowy.

 

Strona główna | Kąciki zabaw dla dzieciO firmie | Regulamin sklepu | Klauzula | Polityka prywatności i plików cookies | Katalogi | Pomoc | Kontakt | Mapa strony

 

Copyright © 2020 Nowa Szkoła. Wszelkie prawa zastrzezone.