Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza,
że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności i plików cookies
NASZE KATALOGI

 

 

Zobacz wszystkie katalogi

INFOLINIA

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym

Biurem Obsługi Klienta:

801 555 508

Nasi pracownicy odbierają telefony

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8:00 do 16:00.

Regulamin sklepu

Regulamin i warunki współpracy

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Sprzedającym jest firma Nowa Szkoła Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. POW 25 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod nr KRS 0000109353, REGON 471014170, NIP 7250013378, BDO 000050986. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 1192500,00 PLN w całości wniesiony.

 

2. Zamawiającym jest każdy podmiot, który składa zamówienie zgodnie z procedurą opisaną w § 9 niniejszego regulaminu, przy czym w rozumieniu niniejszego regulaminu:

·  Placówki publiczne to placówki założone i prowadzone przez jednostki samorządu

terytorialnego oraz jednostki organizacji państwowej.

·  Placówki niepubliczne to osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne,

niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące

we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

·  Konsumenci to osoby fizyczne dokonujące ze Sprzedającym czynności prawnej

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§ 2 Ważność oferty

 

Propozycje przedstawione w niniejszym katalogu stanowią część aktualnej oferty ważnej do czasu wydania nowego katalogu. Poprzednia oferta straciła ważność w dniu wydania katalogu.

 

§3 Ceny

 

Ceny artykułów podane w niniejszym katalogu są proponowanymi cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT. Sprzedający zastrzega sobie możliwość modyfikacji cen produktów w przypadku zmiany stawki VAT, cła lub skokowej zmiany kursu walut. Możliwość modyfikacji cen nie istnieje w przypadku umów zawieranych z Konsumentami.

 

§ 4 Transport i terminy dostaw

 

1.Sprzedający oferuje bezpłatny transport zamówionych produktów na terenie całej Polski przy zamówieniu powyżej 450 zł brutto, z uwzględnieniem poniżej wymienionych rodzajów przesyłek i ich kosztów. Przy zamówieniu o niższej wartości koszty transportu ponosi składający zamówienie i wynoszą one odpowiednio:

· w przypadku przesyłki o wartości nie przekraczającej 450 zł brutto – koszt przesyłki wynosi 25 zł,

· w przypadku przesyłki zawierającej elementy placów zabaw (wymagających montażu do podłoża), koszty przesyłki są indywidualnie wyceniane i koszty te ponosi nabywca.

 

2.Koszt przesyłki umieszczany jest na fakturze jako odrębna pozycja.

 

3.W chwili otrzymania towaru Zamawiający będący przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2.07.2004r. (Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807) zobowiązani są do sprawdzenia dostarczonej przesyłki, w szczególności pod kątem ilości i stanu zewnętrznego opakowań. Podpisanie przez zamawiającego listu przewozowego potwierdza odbiór towaru w stanie nienaruszonym i tym samym zwalnia Sprzedającego z odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowania, mogących wpłynąć na jakość zawartości przesyłki lub ilość dostarczonego towaru, wymagane jest odnotowanie tego faktu na liście przewozowym w obecności przedstawiciela przewoźnika oraz sporządzenie protokołu szkody, wzór protokołu dostępny jest u przedstawiciela przewoźnika. Jeżeli towar uległ uszkodzeniu zalecamy rezygnację z przyjęcia dostawy. Również w przypadku uszkodzenia taśm z logo Sprzedającego zabezpieczających paczkę, należy bezwzględnie sprawdzić stan i zawartość przesyłki w obecności przedstawiciela firmy dostarczającej. Adnotacje te są niezbędne do pozytywnego rozpatrzenia ewentualnych reklamacji na ilość lub jakość dostarczanych towarów wynikających z uszkodzeń w transporcie, ale nie są równoznaczne z uruchomieniem procedury reklamacyjnej. Reklamacje proszę zgłaszać zgodnie z § 6 niniejszego Regulaminu. Prosimy również o potwierdzenie odbioru przesyłki na dokumentach dostawy.

 

4. Dostawy większości zamówionych artykułów realizowane są w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zamówienia przez Sprzedającego (z wyjątkiem zamówień meblowych i placów zabaw).  Termin ten dotyczy towarów dostępnych w magazynie Sprzedającego w chwili otrzymania przez niego zamówienia. W przypadku dużej ilości zamówień termin ten może ulec wydłużeniu (wydłużenie terminu dostawy nie może przekroczyć 30 dni, począwszy od następnego dnia po złożeniu zamówienia).

 

5. Dostawy zamówionych mebli i placów zabaw realizowane są w terminie około 30 dni od dnia otrzymania zamówienia przez Sprzedającego. W przypadku dużej ilości zamówień termin ten może ulec wydłużeniu, przy czym wydłużenie terminu dostawy nie może przekroczyć 10 tygodni począwszy od następnego dnia po złożeniu zamówienia . z zastrzeżeniem § 4 punkt 5 niniejszego Regulaminu.

 

6. Jeżeli zamówienia składane są przez konsumenta, towar zostanie dostarczony nie później niż 30 dni od dnia złożenia zamówienia, chyba że strony ustalą w umowie inny termin.

 

7. Informacje o dostępności i aktualnych cenach oferowanych towarów są dostępne pod numerami telefonów: (42) 630 17 28, (42) 630 04 88, 801 5555 08. Dla ułatwienia kontaktu niezbędne jest podanie na zamówieniu adresu e-mail i numeru telefonu lub faxu. W przypadku chwilowych braków niektórych artykułów, zamówienie dostarczane będzie partiami, a dodatkowa dostawa realizowana na koszt Sprzedającego. Każdą przesyłkę cząstkową Sprzedający dostarcza wraz z

odrębnymi dokumentami handlowymi (faktura VAT lub w przypadku konsumentów- paragon).

 

8. Jeżeli adres odbiorcy jest inny niż adres Zamawiającego, należy precyzyjnie go wskazać na zamówieniu.

 

9. W przypadku każdego zamówienia możliwy jest osobisty odbiór towaru w siedzibie Sprzedającego. Informacja o odbiorze osobistym powinna być wskazana w zamówieniu.

 

§ 5 Formy płatności

 

1. W chwili otrzymania zamówienia Sprzedający wystawia fakturę VAT , na której wskazany jest termin płatności oraz numer rachunku bankowego Sprzedającego. W przypadku zamówień składanych przez konsumentów dokumentem potwierdzającym sprzedaż jest paragon, chyba że konsument wskaże w zamówieniu, iż chce otrzymać fakturę VAT. Przekroczenie terminu płatności spowoduje automatyczne naliczenie ustawowych odsetek i rozpoczęcie procedury windykacyjnej. Za każde upomnienie lub wezwanie do zapłaty Sprzedający obciążać będzie Zamawiającego nie

będącego konsumentem dodatkową kwotą 100 zł brutto kosztów manipulacyjnych.

 

2. Do chwili pełnego uregulowania należności za przesłany towar, pozostaje on własnością Sprzedającego. W przypadku przedpłaty, Sprzedający przesyła zamawiającemu fakturę VAT na adres e-mail wskazany w zamówieniu. W przypadku płatności przy odbiorze oraz płatności przelewem w określonym terminie, faktura VAT jest dostarczana wraz z towarem i znajduje się zawsze na zewnątrz przesyłki, w specjalnie oznakowanej kopercie doklejonej do paczki (Uwaga! Faktura jest doklejona do opakowania zewnętrznego).

 

3. W przypadku konsumentów, płatność następuje przed dostawą. Sprzedający wysyła zamówiony towar po otrzymaniu zapłaty na numer rachunku bankowego wskazanego w § 9 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego ceną zamówionych produktów. Sprzedający wysyła towar wraz z paragonem bądź - w przypadku zgłoszenia przez konsumenta takiego żądania - z fakturą VAT. Sprzedający dopuszcza również

możliwość wysyłki towaru za pobraniem, jednak po uprzednim ustaleniu tej formy płatności z pracownikiem Biura Obsługi Klienta.

 

4. W przypadku zamówień dokonywanych przez Placówki Publiczne formą płatności jest:

·   płatność przed dostawą. Sprzedający wysyła zamówiony towar po otrzymaniu zapłaty na numer rachunku bankowego wskazanego w § 9 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego ceną zamówionych produktów. Sprzedający wysyła towar wraz z fakturą VAT

·   przelew na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia dostawy

produktów

·   lub płatność gotówką przy odbiorze, po ustaleniu tej formy płatności z pracownikiem Biura Obsługi Klienta. Forma ta dotyczy również klientów mających należności przeterminowane powyżej 14 dni w aktualnych rozliczeniach za transakcje dokonane.

 

5. W przypadku zamówień dokonywanych przez placówki niepubliczne, dokonujące zamówienia u Sprzedającego co najmniej po raz trzeci na kwotę nie mniejszą niż wartość kolejnego zamówienia, formą płatności jest:

·   płatność przed dostawą. Sprzedający wysyła zamówiony towar po otrzymaniu zapłaty na numer rachunku bankowego wskazanego w § 9 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego ceną zamówionych produktów. Sprzedający wysyła towar wraz z fakturą VAT

·   przelew na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 7 dni od dnia dostawy

·   lub płatność gotówką przy odbiorze, po ustaleniu tej formy płatności z pracownikiem Biura Obsługi Klienta. Forma ta dotyczy również klientów mających należności przeterminowane powyżej 14 dni w aktualnych rozliczeniach za transakcje dokonane)

 

6. W przypadku zamówień dokonywanych przez placówki niepubliczne, dokonujące zamówienia u Sprzedającego po raz pierwszy, formą płatności jest :

·   przelew na rachunek bankowy Sprzedającego przed dostawą. Sprzedający wysyła

zamówiony towar po otrzymaniu skanu dowodu zapłaty na adres e-mail wskazany w § 9 niniejszego regulaminu

·   lub płatność 50 % wartości zamówienia brutto przelewem na rachunek bankowy

Sprzedającego i 50 % wartości zamówienia brutto po dostawie towaru. Aby skorzystać z tej formy płatności, placówka niepubliczna musi wraz zamówieniem przesłać dokumenty świadczące o prowadzonej działalności, to jest: zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, decyzje w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP, numer KRS lub odpis CEIDG. Wysyłka towaru, następuje po uznaniu rachunku bankowego Sprzedającego kwotą 50% wartości zamówienia brutto

 

§ 6 Reklamacje i zwroty

 

1. Reklamacje zakupionego produktu można składać listownie na adres siedziby Sprzedającego lub e-mailem na adres serwis@nowaszkola.com, bądź za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Sprzedającego: www.nowaszkola.com. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać: numer dokumentu zakupu (faktura, WZ), symbol i ilość reklamowanego artykułu oraz opis problemu, a w przypadku uszkodzeń dodatkowo zdjęcia reklamowanego produktu wraz z informacją dotyczącą okoliczności powstania wad. W przypadku reklamacji urządzeń elektrycznych należy podać numer seryjny znajdujący się na tabliczce znamionowej reklamowanego sprzętu. Bez tych danych zgłoszenie nie może być zarejestrowane, a reklamacja rozpatrywana.

 

2. Reklamacje towaru należy zgłaszać, niezwłocznie po wykryciu wady, nie później niż 12 miesięcy od daty dostawy produktów w przypadku placówek publicznych i niepublicznych. W przypadku konsumentów termin na zgłoszenie wad wynosi 1 rok od dnia wykrycia wady, nie później niż dwa 2 lata od daty dostawy produktów. Reklamacje ilościowe oraz jakościowe wynikające z uszkodzeń w transporcie przyjmowane są w terminie do 7 dni od daty dostarczenia towaru z zastrzeżeniem § 4 pkt. 3 niniejszego Regulaminu. Pozostałe reklamacje ilościowe otrzymanych artykułów z wyjątkiem reklamacji dotyczących braków elementów meblowych przyjmujemy w terminie do 7 dni od daty otrzymania przesyłki.

 

3. Zwrot zamówionego towaru, który nie spełnia oczekiwań Zamawiającego będącego konsumentem lub został zamówiony omyłkowo, Sprzedający przyjmie w ciągu 14 dni od daty dostawy, pod warunkiem jednakże, że towar jest nieuszkodzony. Zwrotom nie podlegają programy komputerowe, jeśli zostały one rozpakowane przez Zamawiającego, oraz towary wyprodukowane na specjalne zamówienie. Koszt przesyłki zwracanego towaru pokrywa Zamawiający. O każdym zwrocie należy informować Biuro Obsługi Klienta. Zwroty bez wcześniejszego zawiadomienia nie będą przyjmowane. Każdy zwracany towar należy opatrzyć na opakowaniu zbiorczym lub na liście przewozowym numerem dokumentu zakupu, którego dotyczy zwrot. W przypadku uzasadnionej reklamacji, koszty transportu pokrywa Sprzedający po wcześniejszym uzgodnieniu z Działem Reklamacji.

 

4. W przypadku konsumentów zwrot towarów odbywa się zgodnie z § 7niniejszego Regulaminu.

 

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Sprzedający informuje, iż zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 05.2014 roku) ( Dz.U. 2014 poz. 827) konsumentom, którzy zawierają ze Sprzedającym umowę sprzedaży artykułów proponowanych w katalogu, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub osobę przez niego wskazaną, niebędącą przewoźnikiem, przy czym jeżeli umowa

obejmuje wiele rzeczy dostarczonych osobno, w częściach lub partiami od momentu objęcia w posiadanie ostatniej partii, części a gdy umowa dotyczy rzeczy dostarczanych regularnie przez czas oznaczony od dnia objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. W przypadku pozostałych umów termin na odstąpienie od umowy przez konsumenta biegnie od dnia jej zawarcia. W takim przypadku wzajemne świadczenia stron ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym. Oświadczenie o

odstąpieniu od umowy należy złożyć na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Sprzedającego oraz odesłać na jego adres.

 

§ 8 Oświadczenia Sprzedającego

 

1. Sprzedający oświadcza, iż ze względu na ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań artykułów umieszczonych w katalogu, zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian modyfikacyjnych oraz że dokłada wszelkich starań, by zdjęcia artykułów prezentowane w niniejszym katalogu, były najbliższe ich wyglądowi rzeczywistemu. Niemniej jednak ze względu na jakość druku mogą wystąpić niewielkie różnice kolorystyczne. Również ze względu na długi czas przygotowania materiałów do katalogu, a jednocześnie na nieustannie trwający proces udoskonalenia produktów

mogą wystąpić zmiany w ich rozwiązaniach technicznych, nie zmieniające jednak ich użyteczności. Z tego powodu zmiany te nie stanowią przyczyny reklamacji w przypadku umów zawieranych z placówkami publicznymi oraz placówkami niepublicznymi. Dlatego w przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Sprzedającego, które udzieli szczegółowych informacji odnośnie danego produktu.

 

2. Ceny mogą nieznacznie ulec zmianie. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących wyboru artykułów oraz rejestracji i realizacji zamówień udzieli Biuro Obsługi Klienta oraz Przedstawiciele Handlowi Sprzedającego pod wskazanymi poniżej numerami telefonu, faxu oraz adresami e-mail:

· tel.: 42 630 17 28, 42 630 04 88, 801 5555 08

· fax: 42 632 73 28

· e-mail: poczta@nowaszkola.com

Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 66 par. 1. Szczegóły dotyczące oferty handlowej zostaną przekazane po kontakcie ze Sprzedającym. Za błędy powstałe w druku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności

 

§ 9 Jak zamawiać?

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży artykułów oferowanych w niniejszym katalogu należy złożyć zamówienie w jeden z podanych sposobów:

· Przez Internet: o sklep internetowy: www.sklep.nowaszkola.com; szczegóły dotyczące składania zamówień znajdują się w regulaminie sklepu internetowego zamieszczonego na stronie internetowej, na e-mail: poczta@nowaszkola.com.

· Listownie: Nowa Szkoła Sp. z o.o., 90-248 Łódź, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25.

· Faksem: (42) 632 73 28.

· Telefonicznie pod numerami telefonu: (42) 630 17 28, (42) 630 04 88, 801 5555 08 (Biuro Obsługi Klienta) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

· Przez Przedstawiciela Handlowego - numery telefonów i adresy e-mail Przedstawicieli Handlowych obsługujących dany region, dostępne są na ostatniej stronie niniejszego katalogu lub na stronie internetowej (www.nowaszkola.com).

 

2. W przypadku zamówień składanych przez Internet, listownie bądź przez fax, zamówienie musi być zredagowane zgodnie z formularzem zamówienia umieszczonym w katalogu lub na stronie internetowej. Musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, a w przypadku placówek publicznych oraz niepublicznych pieczątkę, numer NIP (lub REGON), numer telefonu i nazwisko zamawiającego i/lub osoby kontaktowej oraz adres e-mail. Ze względu na możliwość zdublowania realizacji złożonego zamówienia, nie należy potwierdzać go osobnym listem.

 

3. Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać płatności za zamówiony towar zostanie wygenerowany podczas złożenia pierwszego zamówienia. Każdemu z Zamawiających zostanie przyporządkowany jeden unikalny rachunek.

 

4. Dla zachowania bezpieczeństwa i poprawności transakcji, wszystkie zamówienia składane telefonicznie będą potwierdzane przez pracowników Biura Obsługi Klienta lub Przedstawicieli Handlowych, poprzez zwrotne wysłanie do Państwa, wpisanego zamówienia, fax’em lub pocztą email, na wskazany adres lub nr telefonu.

 

§ 10 Korekty faktur VAT i noty korygujące

 

W przypadku stwierdzenia pomyłek w nazwie, adresie lub danych zamawiającego na wystawionych przez Sprzedającego fakturach VAT, należy bezzwłocznie wystawić notę korygującą i przesłać ja na adres: Nowa Szkoła Sp. z o.o., 90-248 Łódź, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 z dopiskiem: Biuro Obsługi Klienta. Sprzedający prosi również o niezwłoczne odsyłanie podpisanych, z wpisana datą odbioru i opatrzonych pieczęcią, faktur korygujących na adres: Nowa Szkoła Sp. z o.o. , 90-248 Łódź, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 z dopiskiem: Biuro Obsługi Klienta.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ( Dz.U. 2014 nr 827).

 

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

Data ostatniej aktualizacji: 14.02.2020

 

Zobacz także:

NEWSLETTER

 

Chcesz otrzymywać informacje o promocjach, okazjach i nowościach w Sklepie Nowej Szkoły?

 

Zapisz się na nasz newsletter:  

 

(*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Nowa Szkoła Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. POW 25, w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną ( na podstawie: Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., art.10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., z późn. zm., art. 172 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r., z późn. zm.).
Podane tutaj dane przetwarzane są w celach marketingowych do przesyłania newsletterów - na podstawie - art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Zgoda na otrzymywanie newslettera jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie.  Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody.

 

(*) Zapoznałem/am się i akceptuję: politykę prywatnościklauzulę informacyjną.

 

(*) - pola wymagane

NASZE SERIE MEBLOWE

   

PARTNERZY

Sklep internetowy Nowej Szkoły powstał z myślą o przedszkolakach oraz dzieciach w wieku szkolnym. Znaleźć u nas można zarówno meble szkolne, meble przedszkolne oraz meble żłobkowe, jak również różnego rodzaju pomoce dydaktycznemateriały edukacyjne, które są niezbędne podczas codziennej pracy z dzieckiem. Sprzedajemy także gry edukacyjnezabawki edukacyjne oraz ciekawe zabawki interaktywne.  Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą obejmującą  place zabaw, sprzęt rehabilitacyjnysprzęt sportowy.

 

Strona główna | Kąciki zabaw dla dzieciO firmie | Regulamin sklepu | Klauzula | Polityka prywatności i plików cookies | Katalogi | Pomoc | Kontakt | Mapa strony

 

Copyright © 2020 Nowa Szkoła. Wszelkie prawa zastrzezone.